2015

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 04-12-2015 11:38
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество "Синергон енерджи" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 01-12-2015 16:37
Уведомление от "Синергон холдинг" АД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 28-10-2015 11:49
Уведомление от Синергон холдинг АД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 09-09-2015 16:13
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество "Синергон петролеум" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 24-07-2015 11:15
Уведомление съгласно чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 16-07-2015 16:36
Уведомление съгласно чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 01-07-2015 09:42
Уведомление за вписана в ТР на Агенция по вписванията промяна в Устава на дружеството

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 01-07-2015 09:37
Уведомление от "Синергон холдинг" АД относно вписване в ТР на Агенция по вписванията на нов пет годишен мандат на НС и УС на дружеството

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 03-06-2015 11:39
Уведомление за вписване в Търговския регистър на увеличение на капитала на дъщерното дружество "СОФИЯ ЕКСПО" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 27-04-2015 16:07
Във връзка със задължението на “Синергон Холдинг” АД, произтичащо от чл.114, ал.12 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме че на 22.04.2015г., е подписан анекс към Договор за депозит от 30.10.2005г. между “Синергон Холдинг”АД и “Светлина”АД, с който размера на депозита е променен от 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди/ лева на 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ лева и срока е удължен до 31.12.2017г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 17-04-2015 11:22
Уведомление за вписване в Търговския регистър на ново наименование на дъщерното дружество "Мега естейт" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти 19-01-2015 17:12
Уведомление съгласно чл.114б от ЗППЦК