2021 година

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД се проведе на 24.06.2021 г. от 09:00 часа местно време, а в координирано универсално време - (06:00 UTC), с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20210624. Събранието се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” №2.

Материали от събранието:

 1. Покана за общото събрание на акционерите.
 2. Образец на пълномощно за гласуване.
 3. Правила за гласуване на събранието чрез пълномощник.
 4. Проекторешения.
 5. Доклад за дейността на управителния съвет на неконсолидирана основа.
 6. Доклад за дейността на управителния съвет на консолидирана основа.
 7. Годишен неконсолидиран финансов отчет за 2020 година.
 8. Декларация за корпоративно управление – неконсолидирана.
 9. Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 година.
10. Декларация за корпоративно управление - консолидирана.
11. Консолидирана нефинансова декларация.
12. Одиторски доклад към годишен неконсолидиран финансов отчет за 2020 година.
13. Одиторски доклад към годишен консолидиран финансов отчет за 2020 година.
14. Декларация от одитора на дружеството.
15. Доклад за прилагане на политиката за формиране на възнагражденията на НС и УС.
16. Протокол на УС за свикване на общо събрание.
17. Доклад на одитния комитет.
18. Декларации от членовете на Одитния комитет.
19. CV на членовете на одитния комитет.
20. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решения на събранието