„Синергон холдинг” АД отчита нетна печалба в размер на 1 850 хил.лв. за полугодието на 2013 г. на неконсолидирана база

Aктивите на холдинга възлизат на 155 941 хил.лв. спрямо 154 258 хил.лв. за 2012 г. като се отбелязва ръст от 1 683 хил.лв.
Нетекущите (дълготрайни) активи се увеличават с 1 453 хил.лв., а краткотрайните текущи активи се увеличават с 230 хил.лв. като това се дължи основно от увеличение на вземанията от свързани лица с 317 хил.лв.
Дългосрочните пасиви намаляват с 771 хил.лв. спрямо 2012 г.- 15 592 хил.лв. като резултат от погасяване на задължения по получени банкови заеми.
Краткосрочните пасиви са в размер на 7 705 хил.лв., спрямо 7 101 хил.лв. за 2012 г., увеличават се с 604 хил.лв. Увеличението се дължи основно от увеличение на задълженията към свързаните предприятия с 484 хил.лв., данъчни задължения с 75 хил.лв. и задължения към персонала с 34 хил.лв.
За периода „Синергон холдинга” АД е реализирал общи приходи в
размер на 2 909 хил.лв. , което сравнено със същия период на 2012 г. означава увеличение с 1 563 хил.лв.
Увеличението на общите приходи от дейността, се дължи основно на приходите от дивиденти с 1 584 хил.лв и приходите от лихви с 9 хил.лв. Дивидентие са гласувани на проведените през месец април и май 2013г. Общи събрания на акционерите на: Петър Караминчев АД 326 хил.лв., Шамот АД 430 хил.лв., Лакпром АД 828 хил.лв.
Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД към 30.06.2013 г. са в размер на 1 029 хил.лв. и са намалели с 140 хил.лв. спрямо същият период на 2012 г. Това намаление се дължи на намаление на: разходите по икономически елементи в т.ч.: разходи за материали, разходите за външни услуги, разходи за амортизации, финансови разходи и други разходи.
В края на отчетния период "Синергон холдинг"АД формира положителен финансов резултат преди облагане с данъци в размер на 1 880 хил.лв. и нетна печалба в размер на 1 850 хил.лв.

  • Начало
    • Новини
      • „Синергон холдинг” АД отчита нетна печалба в размер на 1 850 хил.лв. за полугодието на 2013 г. на неконсолидирана база