„Синергон холдинг” АД бележи ръст в приходите с над 7% за третото тримесечие на 2013 г. на консолидирана база

От януари до септември месец на 2013 г. групата на „Синергон холдинг” АД е реализирала общо приходи от дейността в размер на 255 523 хил.лв., спрямо 237 123 хил.лв. за същия период на 2012 г.

Приходите бележат ръст с 7,76% спрямо предходната година.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на групата са в размер на 259 461 хил.лв. и се наблюдава увеличение в сравнение с 239 157 хил.лв. за същия период на 2012 г.

Групата е формирала положителен показател EBITDA за периода в размер на 7 340 хил.лв.

Загубата след данъци е в размер на 3 990 хил.лв., от която 3 477 хил.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон холдинг” АД и 513 х.лв. полагаща се на други акционери.

Активите към 30.09.2013 г. са на стойност 407 204 хил.лв. и спрямо предходната година намаляват с 15 029 хил.лв.

Намалели са имотите, машините и съоръженията, дълготрайните нематериални активи и материалните запаси.

Отбелязва се увеличение на инвестиционните имоти с 664 хил.лв., инвестициите с 19 хил.лв., търговски и други вземания с 4 462 хил.лв., паричните средства с 4 228 хил.лв.

  • Начало
    • Новини
      • „Синергон холдинг” АД бележи ръст в приходите с над 7% за третото тримесечие на 2013 г. на консолидирана база