Приключиха процедурите по увеличение на капитала на дъщерни дружества

Приключиха процедурите по увеличение на капитала с апортна вноска на вземания от отпуснати заеми от „Синергон холдинг” АД на дъщерните дружества „Балканкерамик” АД, „Синергон Транспорт” ЕООД и „Мега Естейт” ЕООД, както следва:

• „Балканкерамик” АД увеличи капитала си от 6 000 000 лева на 8 000 000 лева чрез издаване на 2 000 0000 акции всяка с номинална стойност 1 лев;

• „Синергон транспорт” ЕООД увеличи капитала си от 150 000 лева на 1 545 000 лева чрез записване на 1 395 нови дяла всеки с номинална стойност 1 000 лева;

• „Mега Естейт” ЕООД увеличи капитала си от от 13 353 800 лева на 18 207 800 лева чрез записване на 48540 нови дяла всеки с номинална стойност 100 лева.