Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерно дружество

Приключи процедурата по увеличение на капитала с апортна вноска на вземане от отпуснат заем от „Синергон холдинг” АД на дъщерното дружество „Балканкерамик” АД от 8 000 000 лева на 8 544 899 лева чрез издаване на 544 899 акции всяка с номинална стойност 1 лев.