„Синергон холдинг” АД продаде всичките си дялове в дъщерните дружества „София Експо” ЕООД и „Парасин” ЕООД

На 30.10.2014 г. „Синергон холдинг” АД като едноличен собственик на капитала на дъщерните си дружества „София Експо” ЕООД с ЕИК 200306255 и „Парасин” ЕООД с ЕИК 200087288 сключи сделки за продажба на всичките притежавани от него дялове, както следва:

1. От дъщерното дружество „София Експо” ЕООД - 5 556 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала, за сумата от 6 500 лева.

2. От дъщерното си дружество „Парасин” ЕООД – 1 990 дяла по 100 лева всеки, представляващи 100% от капитала, за сумата от 30 000 лева.

Купувач по посочените сделки е „Ераст” ЕООД с ЕИК 130048849.

Посочените сделки подлежат на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

  • Начало
    • Новини
      • „Синергон холдинг” АД продаде всичките си дялове в дъщерните дружества „София Експо” ЕООД и „Парасин” ЕООД