Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Премиер Пл” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК

„Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Премиер Пл” АД за одобрение на сделка по чл.114, ал.3, т.1, б.”б” от ЗППЦК и въз основа на решение на УС уведомява, че на 16.07.2015 г. в Търговският регистър при Агенция по вписванията бяха вписани следните промени по партидата на дъщерното дружество „Премиер Плевен” ЕООД с ЕИК 201712045, а именно:

• Вписа „Премиер Пл” АД като съдружник;

• Вписа промяна в правната форма на дружеството - от „Премиер Плевен” ЕООД на „Премиер Плевен” ООД;

• Вписа увеличение на капитала от 5 000 лева на 1 505 900 лева чрез апорт на непарична вноска – недвижимо имущество, собственост на „Премиер Пл” АД.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Премиер Пл” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК