“Синергон холдинг” увеличава капитала си

“Синергон холдинг”, най-търгуваното дружество за 2006 г. на БФБ, ще увеличи капитала си от 14 122 649 лв. на 18 359 443 лв, чрез първично публично предлагане на 4 236 794 нови обикновени поименни акции с номинална стойност 1/един/ лв. и емисионна стойност 7 /седем/ лева. Обслужването на увеличението на капитала ще се извърши, чрез инвестиционен посредник “АВАЛ ИН” – АД.