ОСА 2007 г. Синергон холдинг

21 юни 2007, София – Годишното редовно Общо събрание на "Синергон холдинг" АД прие изменение на чл.12 от устава на дружеството. Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на Устава, Управителният съвет е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистриране на настоящата разпоредба, да увеличава капитала на дружествто чрез издаване на нови акции до 100 000 000 /сто милиона/ лева.

Дружеството отчете печалба в размер на 13 329 665.27лв. за изминалата 2006 г. Събранието гласува сумата от 1 332 966.53 лв. да се разпредели за дивидент, а останалата част в размер на 11 996 698.74 лв. да бъде заделена като неразпределена печалба.

Събранието овласти и одобри действията на УС и изпълнителния директор от 13.02.2007 г. относно покупка на недвижим имот в размер на 9 519 кв. м. в столичния квартал “Младост 1А” на обща стойност 22 341 054.92 лева.

Взето беше решение за изплащане на тантиеми на членовете на Управителния и Надзорния съвет общо в размер на 200 хил.лв., като сумата бъде разпределена по равно между всички членове.

Събранието прие отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2006 година, доклада на директора за връзки с инвеститорите и освободи от отговорност членовете на Надзорния и Управителен съвет за дейността им през 2006 година. Одитор за 2007 г. е “Прайсуотърхаус Купърс Одит” – ООД.