44.5 % ръст в печалбата за 2006 г.

Нетните приходи от продажби на "Синергон холдинг" АД за изтеклата 2006 г. възлизат на 350 551 хил. лв., което представлява ръст от 14,9 % спрямо 2005 г., сочи консолидираният отчет на дружеството. Общите приходи за 2006 г. възлизат 358 618 хил. лв., което е с 14% повече от приходите за 2005 г. – 314 566 хил. лв. Увеличението се дължи основно на увеличението на нетните приходи от продажби. Финансовите приходи възлизат на обща стойност 8 067 хил. лв. спрямо 6 416 хил. лв. за предходната година. Разходите за дейността възлизат на 339 567 хил. лв., спрямо 307 395 хил. лв. за 2005 г.
В отчета на холдинга са включени 24 дъщерни дружества, сред които публичните "Топливо" АД, "Петър Караминчев" АД и "Светлина" АД.


Нетната печалба на дружеството за изтеклата 2006 г. възлиза на 14 819 хил. лв. спрямо 10 253 хил. лв. съгласно одитирания заверен консолидиран финансов отчет за 2005 г. При съставянето на консолидирания финасов отчет за 2006 г. информацията за 2005 г. е преизчислена поради промяна в счетоводната политика, съгласно изискванията на новите международни стандарти за финансово отчитане. Преизчисленият размер на печалбата за 2005 г. възлиза на 4074 хил. лв., което не променя натрупаната консолидирана печалба за разпределение.
Активите на "Синергон холдинг" на консолидирана база нарастват с над 11% достигайки 325 854 хил. лв., спрямо 292 822 хил. лв. за 2005 г.
Собствения капитал на холдинга е 229 459 хил. лв., спрямо 168 486 хил. лв. за предходната година. Делът на малцинственото участие в дъщерните компании на холдинга за 2006 г. възлиза на 39 455 хил. лв., при 26 259 хил. лв. за предходната година.

В началото на април приключи увеличението на капитала на "Синергон холдинг" от 14,12 млн. лв. на 18,36 млн. лв., в резултат на което в дружеството постъпиха 29,65 млн. лв.

"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е дружество с над 160 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията и услугите - 45.6%, туризмът – 29,5 % и химическата промишленост - 8.3 %. Стратегическите инвестиции са в 20 дружества.

Дружеството е сред най-високо ликвидните на борсата. Книжата на компанията се търгуват на най-високия сегмент на БФБ - София, сред първите от всички холдингови дружества, правоприемници на приватизационни фондове.