"Синергон холдинг" АД реинвестира в дружествата си

Нетната печалба на "Синергон холдинг" АД за първата половина на 2007 г. възлиза на 3 001 хил. лв., което е със 74 % по-малко спрямо 2006 г., сочи неконсолидирания отчет на дружеството. Общо приходите за полугодието възлизат на 5 148 хил. лв., което е с 29,1 % по-малко от приходите за същия период на 2006 г. – 6 649 хил. лв., от които най-голямо намаление имат финансовите приходи - 4 658 хил. лв., спрямо 6 228 хил. лв. за същия период на предходната година. Разходите за дейността възлизат на 2 074 хил. лв., спрямо 1 308 хил. лв. за първата половина на 2006 г.
"Спадът се дължи основно на намалението на приходите от дивиденти, поради реинвестиране на по-голямата част от формираната печалба в дейността на дъщерните дружества. Средствата ще бъдат използвани както за развитие на производството на бетонови изделия и строителни материали, така и за разработването на нови интериорни решения и технологично оборудване при производството на мебели." – каза Марин Стоянов, Изпълнителен Директор на дружеството. "Ще продължим инвестициите си в тези дейности, като очакванията ни са до края на 2007 г. и началото на 2008 г. те да достигнат 5,5 млн. лв. при производството на строителни материали и 2,5 млн. лв. за реконструкции и развитие на производството на мебели," допълва г-н Стоянов.


За "Синергон холдинг" АД

В началото на април приключи увеличението на капитала на "Синергон холдинг" от 14,12 млн. лв. на 18,36 млн. лв., в резултат на което в дружеството постъпиха 29,65 млн. лв.

Дружеството отчете 44,5 % ръст в печалбата за 2006 г. на консолидирана база (14 819 хил. лв., спрямо 4 074 хил. лв. за 2005 г.) На редовно годишно събрание на акционерите, провело се през юни 2007 г., беше взето решение за 2006 г. да бъдат изплатени дивиденти в размер на 7,3% от номинала на акциите. Началната дата за изплащане е 15.09.2007 год.

"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД е дружество с над 160 000 акционери и акционерен капитал от
18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията и услугите - 45.6%, туризмът – 29,5 % и химическата промишленост - 8.3 %. Стратегическите инвестиции са в 20 дружества.

Дружеството е сред най-високо ликвидните на борсата. Книжата на компанията се търгуват на най-високия сегмент на БФБ - София, сред първите от всички холдингови дружества, правоприемници на приватизационни фондове.