Приходите от дейността на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” бележат ръст от 5,13%, сочи консолидирания отчет на дружеството

Приходите от дейността на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” към 30.09.2007 достигат 258 748 хил. лв., което е с 5,13% повече спрямо същият период на предходната година (246 103 хил. лв.). Финасовите приходи на дружеството възлизат на 1 664 хил. лв., спрямо 306 хил. лв. за първите девет месеца на 2006 г. Нетните приходи от продажби бележат ръст от 4,59% достигайки 257 084 хил. лв., като най-голям дял имат приходите от продажбата на стоки - 211 135 хил. лв., отчитайки ръст от 4,23% спрямо 202 564 хил. лв. за същият период на 2006 г.

Консолидираната печалба на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД за първите девет месеца възлиза на 8 503 хил. лв. Намалението, в размер на 2,15%, се дължи на увеличените разходи по икономически елементи в дъщерни дружества.

Месец по-рано "Синергон холдинг" продаде 95,12% от капитала на "Електроди" АД на шведската холдингова група ESAB срещу първоначална сума от 6,8 млн. евро. Мениджмънта на холдинга обяви, че получените средства от продажбата ще бъдат използвани за развитието на перспективни дружества от портфейла.

Пет милиона лева ще инвестира "Синергон холдинг" в "Балканкерамик", завод за производство на керемиди и бетонови изделия, разположен в гр. Нови Искър. Средствата ще бъдат насочени както към ремонт и поддръжка на сградния фонд, така и към изграждането на цех за производство на бетонови изделия, в който до края на март 2008 г. се очаква да заработи високотехнологична линия. Площта на терена е около 4 дка, а застроената площ ще надхвърли 1000 м2. Ще бъде се възобновено и производството на тухли.

Пет милиона лева ще достигнат и инвестициите в "Премиер-Плевен", завод за производство на мебели и изделия от дървесина. До момента около 1,5 млн. лв. са инвестирани в поддръжка и реконструкция на инфраструктурата и сградния фонд, а 1 млн. лв. - за осъвременяване на наличната техника и закупуване на нова, отговаряща на всички европейски изисквания и норми.

  • Начало
    • Прес информация
      • Приходите от дейността на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” бележат ръст от 5,13%, сочи консолидирания отчет на дружеството