ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ КУПУВА ИМОТ ЗА 2,31 МЛН. ЛЕВА

Днес, 20 декември 2007 г, Общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД овласти УС и изпълнителните членове на дружеството за продажбата на недвижим имот състоящ се от 8,37 идеални части на терен, общо в размер на 40 308 кв.м., заедно с 22,50% идеални части от масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ от 130 кв.м., находящи се гр. Русе, бул."Липник" №73, поземлен имот № 2 в квартал 531 по плана на град Русе, с продажна цена на целия имот, общо терен и сгради, в размер на 2 310 000 /два милиона триста и десет хиляди/ лева по реда на чл.114 от ЗППЦК, с купувач - "Петър Караминчев" АД, Русе, заинтересовано лице по смисъла на чл.114 от ЗППЦК- дъщерно дружество, с акционерно участие на "Синергон Холдинг"АД в капитала му, в размер на 63,50%.

"Придобиването на останалите идеални части от страна на дъщерното ни дружество, ще улесни управлението и стопанисването на имота. "Петър Караминчев" е собственик на по-голямата част от имота, поради което считаме, че в полза на „Синергон холдинг” АД е да се разпореди с него по предлагания начин, при пазарна цена, като средствата от продажбата бъдат използвани в икономическа изгода на холдинга"- казва Марин Стоянов, Изпълнителен директор. "Едно от основните направления, в които Управителния съвет на „Синергон холдинг”АД работи през настоящата и следващата година, е оптимизиране дейността и освобождаване от нерентабилни финансови и материални за дружеството активи. Придобитите от "Синергон холдинг" средства ще бъдат инвестирани в производството на строителни материали, дървопреработване и производството на мебели."- добавя Марин Стоянов.