Нетната неконсолидирана печалба на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” бележи ръст от 4.19%

Общите приходи нарастват до 19 093 млн. лв. от 16 692 млн. лв. за 2006 г., а общите разходи се увеличават до 3 985 млн. лв. спрямо 3 058 млн. лв. година по-рано. Разходите за данъци на дружеството за изтеклата година възлизат на 1 219 млн. лв.

Приходите от дейността се увеличават с 26.54 %, достигайки 1 087 млн. лв., спрямо 859 млн. лв. за 2006 г. Финансовите приходи са в размер на 18 006 млн. лв. в сравнение с 15 833 млн. лв. за предходната година, отбелязвайки ръст от 13.72%.

"Основна част от ръста на приходите се дължи на нарастването на приходите от продажби на услуги – близо 28%, както и приходите от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти - 55.54%. Нарастват и приходите от промяна на валутни курсове. Ръст има при разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения" - казва Марин Стоянов, Изпълнителен директор на холдинга. "През настоящата година възнамеряваме да преструктурираме дейността и участията си в някои от отраслите – търговия, текстил, химия и хранително-вкусова промишленост," допълва г-н Стоянов.

Днес “Синергон холдинг” АД е дружество с близо 160 000 акционери и акционерен капитал от 18 358 849 лв., което го нарежда сред водещите холдингови структури в страната. Акциите на “Синергон холдинг” АД се търгуват на сегмент "А" на официалния борсов пазар.

Към 31 декември 2007 г. “Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 25 предприятия и притежава дялови участия в други 4 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, производството на мебели и строителни материали.