"Синергон холдинг" увеличи своя дял в "Петър Караминчев" на 89.80%

Със средствата от емисията ще се финансира изграждането на складово стопанство за пропан-бутан на площадка на дружеството, находяща се в Източна промишлена зона – гр. Русе. Обектът е предназначен за съхраняване на склад на по-големи количества втечнени въглеводородни, „пропан”, ”бутан” и техните смеси за нуждите на газоснабдяването на региона, като стойността на инвестицията се очаква да възлезе на около 2400 хил.лв.
Предвижда се също и разширение, реконструкция и модернизация на складово стопанство за светли течни горива на площадка на “Петър Караминчев”, находящи се в източна промишлена зона гр. Русе. Около 250 хил.лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция и модернизация на съществуващо хранилище за мазут в складовото стопанство за светли горива и около 2000 хил.лв. за разширението му до 7000 тона.
“Петър Караминчев” АД е публично дружеството, част от групата на "Синергон холдинг", чиито акции са приети за търговия на БФБ. Заводът произвежда сухи смески за строителството и топлоизолационни материали.