Консолидираната печалба на "Синергон Холдинг" АД се увеличава с 21%, сочи предварителния консолидиран отчет на компанията

Консолидираната печалба на "Синергон Холдинг" АД е нараснала с 21 % достигайки 16.32 млн. лв., сочат данните в предварителния консолидиран отчет на дружеството.

Ръст от 16% отбелязват приходите от продажби, които за четвъртото тримесечие възлизат на 403.65 млн. лв. Над 9 пъти намаляват финансовите приходи на компанията - 435 хил. лв., спрямо 4.28 млн. лв. в края на 2007 г. Общо приходите от дейността на холдинга към 31 декември 2008 г. достигат 404.09 млн. лв. или с 14% повече от предходния период. Съществена част от това увеличение се дължи на продажба на парцел в гр. Русе.

В резултат от покачването на продажбите, през разглеждания период се наблюдава и увеличение на разходите с 15%, достигайки 382.64 млн. лв. Нарастването се дължи на ръста на финансовите разходи в това число разходи за лихви в размер на 528 хил.лв., разходи по операции с финансови инструменти - обезценки 695 хил.лв., разходи от промяна на валутните курсове в размер на 250 хил.лв.

Активите на “Синергон Холдинг” нарастват с 3.7% достигайки 441.14 млн.лв. към 31.12.2008 г. Увеличението се дължи на покупка на земи и дълготрайни материални активи в изпълнение на инвестиционната програма. Собственият капитал се е увеличил от 311.37 млн.лв. на 323.74 млн.лв., или с близо 4%.


Според ръководството на "Синергон холдинг" посочените промени в отчета за доходите ще запазят своята тенденция, т.е. финансовата криза ще оказва негативно влияние върху финансовите приходи, а същевременно ще се покачват разходите за обслужване на привлечения банков ресурс. Друга негативна последица от финансовата криза е забавената реализация на стоки и услуги, което ще доведе до намаляване на нетните приходи от продажби. За преодоляване на негативните последствия, мениджмънта на холдинга счита, че всички нискодоходни производства в рамките на групата, следва да се преструктурират или да се прекрати тяхната експлоатация. Дружеството ще продължи и търсенето на стратегически инвеститори.

Основния капитал на "Синергон холдинг" към 31 декември 2008 год. е 18 359 849 броя акции. За разглеждания период холдинга има инвестиции в двадесет и седем дъщерни предприятия, едно асоцииранo и две дружества с малцинствено участие.

  • Начало
    • Прес информация
      • Консолидираната печалба на "Синергон Холдинг" АД се увеличава с 21%, сочи предварителния консолидиран отчет на компанията