"Синергон холдинг" отчете 10.48 млн. лв. нетна печалба за 2008 г.

Нетната печалба на "Синергон Холдинг" АД за 2008 г. възлиза на 10.48 млн. лв., което е с 24% спад спрямо 2007 г., сочат данните в неконсолидирания отчет на дружеството. Общите приходи на компанията са 16.7 млн. лв., спрямо 19.09 млн. лв. за предходната година. Разходите на компанията за 2008 г. са се увеличили от 3.99 млн. лв. на 5.11 млн. лв. Ръстът се дължи основно на нарастване на разходите за лихви с 890 хил. лв., поради увеличение на стойността на привлечения капитал под формата на банков заем и депозити от дъщерни дружества.

С 24.586 млн. лв. са се увеличили общите активи на компанията достигайки152.63 млн. лв, спрямо 128.04 млн. лв. в края на 2007 г. Ръстът се дължи на промяната в дългосрочните вземания, които за 2008 год. са в размер на 75.614 млн. лв., при 57.539 млн. лв за 2007 г.

През изтеклата година са изтъргувани 2 995 184 бр. акции на Синергон Холдинг, спрямо
4 634 793 броя за 2007 год. В следствие световната финансова криза и променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква намаляване на обема на търгуваните акции спрямо предходните години.

ИНВЕСТИЦИИ

През изминалата 2008 г. "Синергон холдинг" е инвестирал в следните дружества:
- “Синергон Петролеум” - за преструктуриране на търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението;
- “Топливо” - за повишение на ефективността в търговията със строителни и отоплителни материали;
- “Синергон Хотели” – за реконструкция на част от хотелите и хотелско обзавеждане;
- “Парасин” – за развитие на туроператорска дейност;
- “София Експо” – за развитие на дейност по организиране на търговски изложения и панаири;
- “Премиер Пл” - за закупуване на дълготрайни материални активи и внедряване на нови производства;
- “Енерджи Делта” – за развитие на спа туризма, балнеологията и рехабилитацията;
- “Балканкерамик” – през 2008 г. бе завършен инвестиционния проект за закупуване и изграждане на дълготрайни материални активи и се внедри производство на нови бетонови изделия;
- “Мега Естейт” - покупка на недвижми имоти, предвидени за строителство на многофункционален жилищно-административен, културен, изложбен и спортен комплекс в гр.София.
СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2009 г.

• Запазване активите на "Синергон холдинг";
• Преструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност.


ЗА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ"

Към 31.12.2008 г. “Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 27 предприятия и притежава дялови участия в други 3 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, строителството и химическата промишленост. Основния капитал на дружеството към 31.12.2008 год. е в размер на 18 358 849 лева. Акциите на дружеството се търгуват на Официален пазар на акции Сегмент "A" на Българска фондова борса.