"Синергон холдинг" с 14 млн. лв. консолидирана печалба за 2008 г.

Нетната печалба на "Синергон холдинг" за 2008 г. възлиза на 14 149 хил. лв., което е ръст от 4,9% спрямо предходната година, сочат данните в консолидирания отчет. Групата формира печалба преди данъци в размер на 18 872 хил.лв. и печалба след данъци в размер на 15 646 хил.лв., което е със 7,2% спад, в сравнение с предходната година. От печалбата за годината
14 149 хил.лв. се полагат на акционерите на „Синергон Холдинг” АД, а 1 497 хил.лв. на други акционери.
Групата е реализирала приходи в размер на 365 447 хил.лв., спрямо 351 920 хил.лв. за 2007 година, което е ръст от 3,8%. Най-голям е делът на приходите от продажби на стоки, които нарастват с 15 314 хил.лв. В резултат от намаляващия дял на промишлените предприятия в групата с 9 409 хил.лв. намаляват приходите от готова продукция. Спад от 3 681 хил.лв. бележат и приходите от операции с финансови активи. Приходите в консолидирания отчет на холдинга се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки, продукция, услуги и активи.
Разходите за дейността са в размер на 346 575 хил.лв., спрямо 332 709 хил.лв. за 2007 година, което е ръст от 4,17%. Основно изменението се дължи на увеличение на балансовата стойност на продадените активи в следствие увеличените приходи от продажби с 10 169 хил.лв. и разходи за обезценка, брак на активи и местни данъци и такси за новозакупени имоти за 3 724 хил.лв.
Паричните потоци за 2008 год. са формирани главно от оперативната и инвестиционната дейност. Акумулираните свободни парични средства от дъщерни предприятия и продажба на имот от Холдинга се използват за финансиране на текущата и инвестиционна дейност на дъщерни предприятия.

Анализ:
"За по-добро разбиране на финансовите резултати за 2008 г. бих посочил коефицента на обща ликвидност, който за 2008 г. е 1.65, спрямо 1.59 за 2007 г., а така също и коефицента на незабавна ликвидност - 0.11, спрямо 0.15 за 2007 г. Анализът на посочените коефиценти показва, че дружеството поддържа висока ликвидност. Считам, че не съществуват рискове или обстоятелства, които да доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството. Показателят за финансова автономност отчита възможността на холдинга да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал. Коефициентът на задлъжнялост остава без промяна, а рентабилността на “Синергон Холдинг” АД (независимо от базата) през последните две години има положителни стойности, в резултат на отчетените печалби", казва Марин Стоянов, Изпълнителен директор на Синергон холдинг.

Инвестиции:
През 2008 г. Синергон холдинг е инвестирал в:
• “Синергон Петролеум” АД - за преструктуриране на търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението;
• “Топливо” АД - за повишение на ефективността в търговията със строителни и отоплителни материали;
• “Синергон Хотели” АД – за реконструкция на част от хотелите и хотелско обзавеждане;
• “Парасин” ЕООД– за развитие на туроператорска дейност;
• “София Експо” ЕООД – за развитие на дейност по организиране на търговски изложения и панаири;
• “Премиер Пл” АД - за закупуване на дълготрайни материални активи и внедряване на нови производства;
• “Енерджи Делта” ЕООД – за развитие на спа туризма, балнеологията и рехабилитацията;
• “Балканкерамик” АД – през 2008 г. завърши инвестиционна програма по закупуване и изграждане на дълготрайни материални активи. Внедри се производство на нови бетонови изделия;
• “Мега Естейт” ЕООД - покупка на недвижими имоти, предвидени за строителство на многофункционален жилищно-административен, културен, изложбен и спортен комплекс в гр.София.

Очаквания
"Очаквам финансовата криза да повлияе негативно на следващите отчетни периоди, което ще доведе до намаляване на печалбата от основна дейност, а от там до понижаване на рентабилността. За преодоляване на тази негативна тенденция предприемаме мерки за ограничаване и спиране на неефективните дейности, както и ограничаване на инвестиционните разходи. Целта ни е да запазим активите на холдинга", допълва Марин Стоянов.

За "Синергон холдинг"
Към 31.12.2008 г. “Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 27 предприятия и притежава дялови участия в други 3 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, строителството и химическата промишленост. Основния капитал на дружеството към 31.12.2008 год. е в размер на 18 358 849 лева. Акциите на дружеството се търгуват на Официален пазар на акции Сегмент "A" на Българска фондова борса. През изтеклата година са изтъргувани 2 995 184 бр. акции, спрямо 4 634 793 броя за 2007 г. Средно претеглената цена през 2008 година е 7.03 лева за акция.