„Синергон холдинг” АД отчита консолидирана загуба от 2 318 хил. лв. за първото тримесечие на 2009

Загуба от 2 318 хил.лв след данъци отчита „Синергон холдинг” за първото тримесечие на годината, сочат дните в консолидирания отчет на групата. Приходите от дейността спадат с 51.20%, достигайки 43 430 хил.лв. Спадът се дължи основно на намалените продажби на:
течни горива с 50% (Топливо, Синергон петролеум); строителни материали и стоки - с 50% ("Премиер - Пл" АД, "Балканкерамик" АД, "Шамот" АД); лаково-бояджийски материали, подови настилки и топлоизолационни материали 20% – 35% ("Лакпром" АД, "Петър Караминчев" АД).
Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД са в размер на 45 914 хил. лева, което е с 42 869 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Намалението е в резултат на намаляването на разходите по икономически елементи, дължащо се основно на намаление на балансовата стойност на продадените активи (стоки) с 39 221 хил.лв., както и на разходите за материали с 1 553 хил.лв.
Финансовите разходи са с 357 хил.лв. в повече спрямо същият период на миналата година. Това е в следствие на повишаване отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 290 хил.лв., породени от увеличените задължения на задграничните дружества на холдинга и покачване курса на щатския долар.
Активите на групата се увеличават от 426 609 хил.лв. на 434 015 хил.лв., поради увеличението на текущите активи с 7 463 хил.лв., дължащо се на увеличение на краткосрочните вземания с 6 284 хил.лв., от които с 2 359 хил.лв. са се увеличили вземанията от държавния бюджет.
Дългосрочните пасиви намаляват с 4 750 хил.лв. достигайки 50 622 хил.лв. Намалява собственият капитал - 308 923 хил.лв. спрямо 310 247 хил.лв. за същия период на предходната година.
При текущите (краткосрочните) пасиви се отчита увеличение от 60 990 хил.лв. на 74 470 хил.лв., или с 13 480 хил.лв. Увеличението е в резултат на увеличаванията на задълженията към доставчици и клиенти.
"Дейността на групата за разглеждания период януари–март 2009 година е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в строителния пазар и транспортните услуги. Отчитайки и сезонността в дейността на голяма част от дъщерните дружества, следва да отбележим, че това тримесечие е най-слабото от създаването й до момента", казва Марин Стоянов, Изпълнителен директор на „Синергон холдинг”.

За противодействие на икономическата криза, ръководството на холдинга си поставя следните цели:
- запазване активите на групата;
- преструктуриране на паричните потоци;
- преструктуриране на нискодоходните дейности.

Постигането на целите ще се извърши чрез:
- задържане на проектите свързани с инвестиции в недвижимости, до момента на реално оживление в този сектор;
- намаляване на кредитната активност и задлъжнялост, погасяване на облигационния заем и преструктуриране на паричните потоци;
-промяна на производствените програми на дружествата произвеждащи стоки за строителния сектор с цел производство на изделия за инфраструктурните проекти и изделия за строителство и ремонт по стопански начин;
- задържане на проекта свързан с изграждане на мощности за производство на стоки насочени към строителството (завод за производство на тухли);
- последващи инвестиции за развитие на туризма, услугите и търговията;
- преструктуриране на нискодоходни и материалоемки производства и преустановяване на губещите дейности.

За "Синергон холдинг"

Към 31.03.2009 г. “Синергон холдинг" е мажоритарен собственик в 27 предприятия и притежава дялови участия в други 3 дружества. Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът, строителството и химическата промишленост. Основния капитал на дружеството е в размер на 18 358 849 лева. Акциите на дружеството се търгуват на Официален пазар на акции Сегмент "A" на Българска фондова борса.

  • Начало
    • Прес информация
      • „Синергон холдинг” АД отчита консолидирана загуба от 2 318 хил. лв. за първото тримесечие на 2009