Независимо от умерения спад на приходи от дейността, "Синергон холдинг" АД отчита подобрение на финансовият показател EBITDA спрямо предходната година.

На 25.02.2010 година бе представен междинният консолидиран неодитиран финансов отчет на „Синергон холдинг” АД за четвъртото тримесечие на 2009 година.
Дейността на групата през разглеждания период януари –декември 2009 година е силно повлияна от глобалната финансова и икономическа криза, довела до криза в строителството и строителния пазар, туризма и транспортните услуги. В консолидираният отчет за доходите за периода са реализирани общи приходи от дейността в размер на 211 667 хил.лв, а към 31.12.2008 – 365 447 хил.лв. Отчита се намаление в размер на 153 780 хил.лв. спрямо предходния период. Намалението се дължи основно на намалените на продажби на строителни и отоплителни материали, мебели в следните дружества: “Топливо” АД, “Премиер Пл” АД, “Балканкерамик” АД и “Шамот” АД- с 50%, намаляла е и реализацията на лаково-бояджийски материали – с 25% в “Лакпром” АД и подови настилки и топлоизолационни материали – с 20% в “Петър Караминчев” АД. Спрямо същият период на миналата година има спад и в туристическите услуги в “Синергон хотели” АД и “Енерджи Делта” ЕООД.
През периода са реализирани приходи от операции с финансови инструменти за 3 800 хил.лв. Те се дължат основно на продаденото участие в Powercroft Ltd поради неизвършване на дейност от дружеството за 2 395 хил.лв и отписване на задължения за 1 399 хил.лв.
В резултат от намаляването на приходите от продажби, през разглеждания период намаляват разходите.
Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 216 006 хил. лева и намаляват спрямо 2008 год. с 130 569 хил.лв. Отчетените финансовите разходи са с 1 219 хил.лв. по-малко спрямо същият период на миналата година. Това е в следствие на намаление на: разходите за лихви с 886 хил.лв, отрицателни разлики от операции с финансови активи с 59 хил.лв, отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 95 хил.лв, други финансови разходи с 130 хил.лв.
За отчетния период Групата формира отрицателен финансов резултат след данъци в размер на 4 751 хил.лв.
Към 31.12.2009 г. финансовият показател EBITDA е 10 947 хил.лв , в сравнение с консолидирания финансов отчет към 30.09.2009 г. EBITDA е 9 940 хил.лв. Постигнато е подобрение от 1 007 хил.лв.


26 Февруари 2010 г.

  • Начало
    • Прес информация
      • Независимо от умерения спад на приходи от дейността, "Синергон холдинг" АД отчита подобрение на финансовият показател EBITDA спрямо предходната година.