"Синергон Холдинг" АД отчита нетна печалба в размер на 9933 хил. лева в неконсолидираният финансов отчет за 2009 година.

На 26.03.2010 година бе представен годишният неконсолидиран одитиран финансов отчет на „Синергон холдинг” АД за 2009 година.
Активите на “Синергон Холдинг” АД към 31.12.2009 год. са на стойност 150 690 хил.лв., и са без съществена промяна спрямо 31.12.2008 год., когато са били в размер на 152 629 хил.лв. Основна част от тях заемат дълготрайните активи в размер на 123 320 хил.лв. Спрямо предходната година, общото намаление на активите е в размер на 1 939 хил.лв., или малко над 1%.
Увеличение бележат инвестициите в дъщерни дружества с 3 921хил.лв – в следствие увеличение на участието в капитала на : Синергон Петролеум ЕООД, Премиер Дизайн ЕООД, Синергон Хотели АД, Петър Караминчев АД Белчински Минерални бани ЕООД.
Към 31.12.2009 год. дружеството няма дългосрочни задължения.
Приходите на "Синергон Холдинг" АД се формират от основната дейност, свързана с придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия.
За периода общите приходи на холдинга са в размер на 16 084 хил.лв. В сравнение със същия период на миналата година приходите са намалели с 649 хил.лв., или с малко над 3%.
"Синергон холдинг" АД формира печалба преди облагане с данъци за 2009 г. в размер на 10 377 хил.лв.( 2008 год. 11 626 хил.лв) и нетна печалба след облагане с данъци 9 933 хил.лв( 2008 год. 10 482 хил.лв).
Ръководството на "Синергон холдинг" АД счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2010 год. следва да бъдат насочени към:
• преразглеждане и при възможност стартиране на проекти свързани с инвестиции за изграждане на нови обекти за търговия и съхранение на течни горива, както и инвестиции свързани с разширяване на предлаганите услуги в туризма;
• преструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност с цел запазване активите на холдинга;
• преструктуриране на привлечения ресурс.

26 Март 2010 год.

  • Начало
    • Прес информация
      • "Синергон Холдинг" АД отчита нетна печалба в размер на 9933 хил. лева в неконсолидираният финансов отчет за 2009 година.