За 2005 г. “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” е раздал на своите акционери дивиденти в размер на 12% под формата на нови акции

"Безспорно получаването на текущ доход под формата на дивиденти е от съществено значение както за акционерите, така и за дружеството, което раздава дивиденти. Тази политика увеличава доверието, мотивира и окуражава инвеститорите да инвестират в акции които дружеството емитира. Така се осигуряват капитали в дългосрочен размер за нови инвестиции и за разширяване на дейността. Виждам само позитив в даването на дивиденти. За съжаление малко са компаниите, които следват подобна политика," казва Бедо Доганян, председтел на Надзорния съвет на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ". "Считам, че дивиденти трябва да се дават ежегодно и дискусията да бъде свързана само с техния размер. Част от дохода, реализиран през годината, трябва да бъде отделян за потребление и даван под формата на дивиденти," допълва г-н Доганян.

  • Начало
    • Прес информация
      • За 2005 г. “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” е раздал на своите акционери дивиденти в размер на 12% под формата на нови акции