Синергон Холдинг учредява дъщерно дружество за продажба на строителни и отоплителни материали в Белград, аналогично на “Топливо”АД

Синергон Холдинг учредява дъщерно дружество за продажба на строителни и отоплителни материали в Белград, аналогично на “Топливо”АД

20.11.2006 година е крайната дата за търговия на правата издадени от
Топливо АД на фондовата борса.


“Топливо Белград” е името на новото дъщерно дружество на "Синергон холдинг"АД, чийто основен предмет на дейност ще бъде търговията с отоплителни и строителни материали. Дружеството ще се базира в Сърбия, в близост до речно пристанище Белград и ще разполага с 2000 кв.м. складови площи. Те ще бъдат използвани както за обработка на посочените товари, така и за продажби на едро. Предвижда се, с помощта на местни търговски партньори и специалисти от "Топливо" АД, да се наемат и организират складове за продажби и на дребно.

Целият процес, от идеята до регистрацията на дружеството, се осъществява с активното участие на "Топливо" АД – София, поради аналогичната търговска дейност. "Топливо" АД е основна структура от групата на "Синергон холдинг". Към трето тримесечие на 2006 г. то реализира неконсолидирана печалба в размер на 3 896 хил. лв., в сравнение 2 029 хил. лв година по-рано, което е повишение с 92,02 %. Общите приходи са в размер на 207 085 хил. лв., което е с 19.67 % повече спрямо предходния период. Към 30/09/2006 г. дружеството има печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 1.28 лв. Собственият капитал на дружеството към края на третото тримесечие е 72 637 хил. лв., като спрямо същото тримесечие на 2005г. се е увеличил с 24.19 %.

“Очакванията ни за 2006 г., са печалбата на “Топливо” АД да надвиши 5 милиона лева при 3 678 хил. лева за 2005 г.” – казва Марин Стоянов, Изп.директор на Синергон холдинг.

20.11.2006 год. е крайната дата за търговия с издадените от “Топливо” АД права от увеличението на капитала му. “Средствата от него ще бъдат използвани не само за ново строителство и реконструкция на съществуващите газостанции и бензиностанции, но и за закупуване на нови локации и разширяване на дейността. Очаква се увеличение на дълготрайните материални активи с около 4 000 000 /четири милиона лева/ дължащи се на новата композитна бутилка за газ, която се очаква да излезе на българския пазар до края на годината. Тя ще е два пъти по-лека от металната бутилка, ползвана до момента– допълва г-н Стоянов.

Така отраслите в които “Топливо” АД инвестира остават традиционно насочени към търговията със строителни материали 37%, отоплителни стоки – 12%, течни горива – 24%, търговия с газ пропан бутан 27%.

  • Начало
    • Прес информация
      • Синергон Холдинг учредява дъщерно дружество за продажба на строителни и отоплителни материали в Белград, аналогично на “Топливо”АД