Представен е годишният консолидиран одитиран финансов отчет на "Синергон холдинг" АД за 2014 година

Управителният съвет на “Синергон холдинг” АД уведомява своите акционери, че е представил годишният консолидиран одитиран финансов отчет за 2014 година в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Отчетът е на разположение на заинтересованите лица в офиса за работа с акционери – София, ул.“Солунска” 2, всеки понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:30 часа, тел. 02981-7040.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Представен е годишният консолидиран одитиран финансов отчет на "Синергон холдинг" АД за 2014 година