Защита на личните данни

Уважаеми акционери,

“Синергон холдинг" е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с Идентификационен номер 0022715.

Удостоверение от комисията за защита на личните данни


Информацията по-долу се предоставя в съответствие със задължението на “Синергон холдинг" по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни:

• Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон.

• Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези закони.

• Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: гр.София, ул.Солунска №2, директор за връзки с инвеститорите - приемно време.

• Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител.

• Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.

• “Синергон холдинг" не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

• “Синергон холдинг" не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании.