Отговаряме на въпросите на акционерите ни

„Синергон холдинг” АД е правоприемник на Приватизационен фонд „Петрол фонд” АД.

√  Информация за дейността – съгласно устава на „Синергон холдинг” АД се получава от сайта на „Синергон холдинг” АД www.synergon.bg, от информационната медия X3News и чрез други информационни медии.

√  Права на акционерите – всяка акция от капитала на „Синергон Холдинг” АД носи на притежателя си имуществени и неимуществени права - вижте какви

√  Дивиденти дивидентите се гласуват от Общото събрание на „Синергон холдинг” АД в края на юни месец всяка година. Изплащат се 5 години. Непотърсените дивиденти след този период се отписват. Гласуваните дивиденти до момента са:  1997 год. - 8.7%, 1998 год. - 17.7%, 1999 год. - 8.2%, 2000 год. - 8.9%, 2001 год. - 20%, 2002 год. - 20%, 2003-2004 год. - 0%, 2005 год. - 12% (нови акции), 2006 год. - 7.3%, 2007 год. - 8%, 2008-2022 год. - 0%, 2023 год. - 0%. Номиналът на една акция е 1 лев.

√  Покупко-продажба на акциите – извършва се на Българска фондова борса чрез инвестиционни посредници.

√  Цена на акциите – определя се на Българска фондова борса според тъсенето и предлагането.

√  Проверка на акции – може да я направите лично чрез въвеждане на ЕГН и издаден от Националната агенция за приходите (НАП) персонален идентификационен код (ПИК) на адреса за електронни услуги на НАП.

√  Как да обслужвам акциите си?

Акциите, които се водят на Ваше име могат да сменят притежателя си само ако Вие предприемете действия за това. В момента тече обществено обсъждане на трета концепция на министерството на финансите, която може да промени това в бъдеще - вижте тук.

√  Има ли “Синергон холдинг” АД представителства в страната?

Седалището и адресът на управление на “Синергон холдинг” АД е гр.София на ул.Солунска №2. Директорът за връзки с инвеститорите (акционерите) също се намира в гр.София на ул.Солунска №2. Приемното му време е всеки последен петък на месеца от 10.00 до 12.00 часа, телефон (+359 2) 933-3510. Холдингът няма представителства в страната – това не се предвижда в неговия устав и не се изисква от законодателството, регламентиращо дейността му – ТЗ, ЗППЦК.

√  Защо никой не ме е потърсил досега? От къде мога да получа информация за “Синергон холдинг” АД?

Акционерите на “Синергон холдинг” АД са повече от 150 000 души. Отчитайки тази масовост, и в регламентиращото го законодателство и в устава му е предвидено информирането на акционерите да става чрез сайта на холдинга www.synergon.bg и чрез информационна медия – за холдинга това е Интернет-портала на БФБ www.x3news.com. Интернет-портала www.infostock.bg и други специализирани издания също поддържат информация за “Синергон холдинг” АД.

√  Колко дивиденти имам да получавам?

Размерът на дивидентите се гласува като процент от номинала на акциите на Общо събрание на акционерите на холдинга, което се провежда всяка година в края на юни. Номиналът на акциите на “Синергон холдинг” АД е 1 лв. Например, при гласувани 20% дивиденти, това означава 0.20 лв. на акция. За физическите лица съгласно ЗКПО върху тази сума се удържа 5% данък, което означава за цитирания пример удръжка от 0.01 лв. на акция, съответно сума за получаване от 0.19 лв. Моля погледнете и въпроса  „Колко години се пазят дивидентите”.

√  Колко години се пазят дивидентите?

Съгласно ЗЗД дивидентите се пазят 5 години, след което се отписват. За да не загубите начислените дивиденти, всяка година в края на месец юни проверявайте взетото решение за изплащане на дивиденти на общото събрание на акционерите на холдинга в сайта ни.

√  Как се получават дивидентите?

За максимално улеснение на акционерите си, “Синергон холдинг” АД сключва договор с банка с развита клонова мрежа в страната, която изплаща дивидентите от негово име. Например през 2003 година това беше Обединена българска банка АД, за 2006 и 2007 - Банка ДСК. Дивидентите се получаваха срещу лична карта в който и да е клон на банката. Срокът за получаване бе от края на септември до края на декември – информация за това се получава чрез сайта на холдинга www.synergon.bg, информационната медия www.x3news.com и средствата за масова информация. Акционерите могат да сключат договор с инвестиционен посредник и тогава ще получават дивидентите си при него - по местоживеене, по лична банкова сметка или където им е удобно.

√  Мога ли да получа дивидентите си чрез банков превод или пощенски запис?

При решение на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивиденти, “Синергон холдинг” АД организира това изплащане да се проведе в клоновете на банка на територията на цялата страна, за което уведомява акционерите си чрез сайта на холдинга www.synergon.bg, информационната медия www.x3news.com и средствата за масова информация. Изплащането става при представяне на лична карта от акционера, или от друго лице – с изрично нотариално заверено пълномощно. Ако желаете да получавате дивидентите си по Ваша лична сметка или друг удобен за Вас начин, е необходимо да сключите договор с инвестиционен посредник.

√  Записал съм 25 акции, колко имам сега?

Броят на записаните акции на акционерите на “Синергон холдинг” АД се увеличи с 12% с решение на редовното годишно общо събрание считано към 12.07.2006 г. При желание на акционерите му, те могат да продадат своите акции, да ги прехвърлят на друго лице или да закупят акции от друго лице на тяхно име.

√  Какъв е документа за притежаваните от мен акции?

Документът за притежаваните акции на “Синергон холдинг” АД се нарича “Депозитарна разписка”, издава се от “Централен депозитар” АД (www.csd-bg.bg).

√  Може ли да получа депозитарната си разписка по пощата?

До края на 1999 година това беше възможно по силата на договор сключен с “Български пощи” АД. Акционерите, които не са се възползвали от тази възможност, могат да получат депозитарните си разписки само в офиса на “Синергон холдинг” АД, който се намира в гр.София, ул.Солунска №2, като за целта е необходимо да направят заявка от сайта на “Синергон холдинг” АД.

√  Може ли друг човек да получи дивидентите ми / депозитарната ми разписка?

Да, за целта е необходимо това лице да притежава нотариално заверено пълномощно, в което изрично да се посочва, че сте го упълномощили да получи полагащите Ви се дивиденти и/или депозитарна разписка от “Синергон холдинг” АД. Получаването се извършва по реда, посочен по-горе.

√  Как се купуват / продават / прехвърлят акции?

Това е възможно само чрез регистрирани в комисията за финансов надзор инвестиционни посредници. Те са разположени на територията на цялата страна и могат да бъдат намерени по информация в икономическите издания (например вестник “Капитал”) или в Интернет. За покупко-продажбата е необходима личната карта. За продажба акциите на друго лице, е необходимо нотариално заверено пълномощно от него. Цената на акциите се определя на Българска фондова борса (www.bse-sofia.bg) според търсенето и предлагането им.

√  Как да получа информация за друг приватизационен фонд?

Вижте тук.

√  Персонализирана информация – моля попълнете формата за да получите писмен отговор:

>

Задайте въпрос

Вашият имейл *

Вашият въпрос *

Съгласен съм с условията за Защита на лични данни

<