За 21 години история:

  • "Синергон холдинг" АД е мажоритарен собственик в 25 предприятия
  • "Синергон холдинг" АД притежава миноритарни дялове в други дружества
  • Инвестиционният портфейл на холдинга обхваща седем отрасъла
  • Дружеството е сред най-високоликвидните на борсата
  • Книжата на  компанията се търгуват в сегмент Standard на БФБ-София
  • За информиране на обществеността "Синергон холдинг" АД използва информационната медия X3News

На борсата:

През април 2018 г. книжата на "Синергон холдинг" АД (6S7) се търгуваха на БФБ-София:

  • Обем (лева): 63 135
  • Най-ниска цена: 1.10лв.
  • Най-висока цена: 1.25лв.
  • Средно претеглена цена: 1.19лв.