Представен е годишният консолидиран одитиран финансов отчет на "Синергон холдинг" АД за 2018 година

Управителният съвет на “Синергон холдинг” АД уведомява своите акционери, че е представил годишният консолидиран одитиран финансов отчет за 2018 година в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.

Отчетът е на разположение на заинтересованите лица в офиса на директора за връзки с инвеститорите.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Представен е годишният консолидиран одитиран финансов отчет на "Синергон холдинг" АД за 2018 година