Представен е междинният неконсолидиран отчет на "Синергон холдинг" АД за четвъртото тримесечие на 2020 година

Управителният съвет на “Синергон холдинг” АД уведомява своите акционери, че е представил междинен неконсолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.
Отчетът е на разположение на заинтересованите лица в офиса на директора за връзки с инвеститорите.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Представен е междинният неконсолидиран отчет на "Синергон холдинг" АД за четвъртото тримесечие на 2020 година