Борсовият код на "Синергон холдинг" АД вече е SNRG

Във връзка с извършена промяна от Българска фондова борса на борсовите кодове на емисиите от акции и на финансовите инструменти, допуснати до търговия на сегмент Борсово търгувани продукти, борсовият код на емисията акции, емитирани от "Синергон холдинг" АД е променен от 6S7 на SNRG.