Увеличение на капитала в размер на 14 122 649 лв.

Във връзка с решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон Холдинг" АД за увеличение на капитала на холдинга за сметка на част от неразпределената печалба чрез издаване на 1 513 801 нови акции, уведомяваме акционерите, че с решение на СГС от 05.07.2006 год. е вписан новият капитал на холдинга в размер на 14 122 649 лева.