Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Премиер Пл” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК

„Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Премиер Пл” АД за одобрение на сделка по чл.114, ал.3, т.1, б.”б” от ЗППЦК и въз основа на решение на УС уведомява, че на 23.10.2015 г. в Търговският регистър при Агенция по вписванията бяха вписани следните промени по партидата на дъщерното дружество „Премиер Плевен” ООД с ЕИК 201712045, а именно:

• „Премиер Пл” АД продава дела си като съдружник в „Премиер Плевен” ЕООД в размер на 99,66% или 1 500 900 дяла с номинална стойност 1 лев всеки, на „Синергон холдинг” АД, съответно прекратява участието си;

• „Синергон холдинг” АД става едноличен собственик на капитала на „Премиер Плевен” ЕООД;

 • Вписана е промяна в правната форма на дружеството - от „Премиер Плевен” ООД на „Премиер Плевен” ЕООД.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Премиер Пл” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК