Уведомление от „Синергон Холдинг” АД за подписан предварителен договор за продажба на дялове от капитала на „Синергон петролеум” ЕООД

„Синергон холдинг” АД уведомява, че на 01.12.2015 г. дружеството подписа с „Топливо” АД предварителен договор за продажба на 110 000 дружествени дяла, представляващи 100 % от капитала на „Синергон петролеум” ЕООД, с ЕИК 200857714. Общата стойност на договора възлиза на 1 468 000 (един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди) лева. Окончателният договор за покупко-продажба на дяловете ще бъде подписан най-късно до 20.01.2016 г.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг” АД за подписан предварителен договор за продажба на дялове от капитала на „Синергон петролеум” ЕООД