Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерно дружество

Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерното дружество „Синергон енерджи” ЕООД от 20 000 лева на 250 000 лева чрез записване на 2 300 нови дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличаването на капитала са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.