Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Петър Караминчев” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК

Във връзка с отправено искане по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК „Петър Караминчев” АД за одобрение на сделки по чл.114, ал.3, т.1, б.”б” от ЗППЦК и въз основа на решение на УС на „Синергон холдинг”АД на 07.01.2016 г. бе подписан договор за банков кредит между „Райфайзенбанк” ЕАД, като кредитодател, „Синергон енерджи” ЕООД, в качеството му на кредитополучател и „Петър Караминчев” АД, като солидарен длъжник и ипотекарен длъжник. Кредитът е в размер на 2 000 000 лева и е със срок до 28.02.2017 г. „Петър Караминчев” АД в качеството си на солидарен длъжник и ипотекарен длъжник по договора ще учреди договорна ипотека и особен залог, в полза на „Райфайзенбанк” ЕАД за материален интерес в размер на 2 000 000 лева върху свои дълготрайни активи – поземлен имот, сгради, машини, съоръжения и оборудване, находящи се в гр.Русе, м. Пухлево дере, ул.ТЕЦ-Изток № 71, за обезпечаване задължението на „Синергон енерджи" ЕООД към банката за предоставеният кредит.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Петър Караминчев” АД по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК