Уведомление във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК

„Синергон холдинг” АД уведомява, че на 25.02.2016 г. в офиса на дружеството постъпи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество на основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК от „Ераст” ЕООД за извършена от дружеството сделка на придобиване на 652 173 броя акции от капитала на холдинга. След сделката акционерното участие на „Ераст” ЕООД възлиза на 8.05% от капитала на публичното дружество.