Уведомление за промяна в състава на Надзорния съвет на „Синергон холдинг” АД

„Синергон холдинг” АД уведомява, че на 27.06.2016 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията на основание решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.06.2016 г., е вписана промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството - от Търговският регистър е заличен досегашния член на НС Щилиян Йовчев Стоянов и на негово място като член на НС е вписана Светлана Атанасова Кацулова.