Приключи процедурата по увеличение на капитала на дъщерно дружество

„Синергон холдинг” АД уведомява, че Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа увеличение на капитала на дъщерното дружество „София експо” ЕООД, с ЕИК 175016336, от 19 783 000 лева на 21 274 000 лева. Увеличението на капитала е осъществено чрез записване на 14 910 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението на капитала са записани изцяло от „Синергон холдинг” АД.