Уведомление относно разкриването на регулирана информация от „Синергон холдинг” АД през последните 12 месеца

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г., в сила от 1.12.2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 82 от 12.10.2007 г., изм., бр. 37 от 8.04.2008 г., бр. 90 от 31.10.2014 г., изм. и доп., бр. 63 от 12.08.2016 г.) Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която „Синергон холдинг” АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността през последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка:

1. „Синергон холдинг” АД е разкривало информация относно дружеството посредством системата Е-регистър на Комисия за финансов надзор и информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН -  www.fsc.bg.                

2. Информация относно дружеството е предоставяна на „Българска фондова борса – София” АД и може да бъде намерена на електронната страница на БФБ -  www.bse-sofia.bg.

3. „Синергон холдинг” АД е разкривало информация за дружеството пред обществеността чрез избрана от нас информационна медия „Сервиз финансови пазари” АД. Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес:  www.x3news.com.

4.  Информация за дружеството е публикувана и чрез бюлетина на Инфосток - www.infostock.bg.

5. В съответствие със законовите изисквания е представена информация, касаеща дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията: www.brra.bg.

6. Пълният обем от информацията, разкривана към обществеността, както и всякаква друга информация за дружеството може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството – www.synergon.bg.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление относно разкриването на регулирана информация от „Синергон холдинг” АД през последните 12 месеца