Уведомление във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК

 

„Синергон холдинг” АД уведомява, че на 14.11.2016 г. в офиса на публичното дружество постъпиха уведомления за разкриване на дялово участие на основание чл.145, ал.1, т.1 от ЗППЦК от „Омега Би Ди Холдинг” АД и „Петрол Ин” АД.  „Омега Би Ди Холдинг” АД е придобил 3 358 231 броя акции от капитала на Холдинга.

 Придобиването на акции е в резултат на преобразуване чрез вливане на „Петрол Ин” АД в „Омега Би Ди Холдинг” АД. След преобразуването акционерното участие на „Омега Би Ди Холдинг” АД възлиза на 41.93% от капитала на публичното дружество, а „Петрол Ин” АД не притежава акции в „Синергон холдинг” АД.