Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Петър Караминчев” АД по чл.114, ал.3 от ЗППЦК

Във връзка с отправено искане от Съвета на директорите на дъщерно дружество „Петър Караминчев” АД за одобрение на сделка по чл.114, ал.3, т.1, б."б", във връзка с чл.114а, ал.3 от ЗППЦК и въз основа на взето решение за одобрение на Управителния съвет на „Синергон Холдинг” АД  е подписан анекс към Договор за овърдрафт от 07.01.2016 г., сключен между „Райфайзенбанк (България)” EAД - кредитодател, „Синергон Енерджи” ЕООД - кредитополучател и „Петър Караминчев” АД - солидарен длъжник  и ипотекарен длъжник,  за промени по ползваното финансиране при следните нови условия по сделката, а именно: промяна в крайния срок на погасяване на кредита - 28.02.2018 г., или до всякакъв по-дълъг срок, в който кредитът ще бъде окончателно и напълно погасен, независимо от еднократно или многократно удължаване на срока и настъпилите промени в първоначално договорените условия.

  • Начало
    • Новини
      • Уведомление от „Синергон Холдинг” АД във връзка с отправено искане от „Петър Караминчев” АД по чл.114, ал.3 от ЗППЦК