Уведомление по чл.114, ал.7 от ЗППЦК

На основание чл.114а, ал.7 от ЗППЦК, във връзка с дадено одобрение на Управителния съвет на „Синергон Холдинг” АД за сделка по реда на чл.114, ал.3, т.1, б."а", с настоящето уведомяваме, че дружество „Енерджи Делта” ЕООД, ЕИК 131113463, гр.Самоков е сключило Договор за кредит, съответно предоставило предвидените по договора обезпечения на „Банка ДСК” ЕАД.