Регистрирано е новоучреденото дружество „Синергон Инс” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията е регистрирано новоучреденото дружество „Синергон Инс” ЕООД, ЕИК 204744404, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Александър Малинов” № 7. Едноличен собственик на капитала е дружество  „Синергон Енерджи” ЕООД, ЕИК 202668908 - дъщерно на „Синергон Холдинг” АД.