Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Петролеум” ООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Синергон Петролеум” ООД от 1 164 440 лева на 1 464 440 лева, чрез записване на нови 30 000  дяла по 10  лева всеки на обща стойност 300 000 лева. Всички нови дялове от увеличението се записват от съдружника „Синергон Холдинг” АД.