Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Енерджи” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Синергон Енерджи” ЕООД от 300 000 лева на 420 000 лева, или със 120 000 лева, чрез записване на нови 1200 дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.