Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Енерджи” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличаване на капитала на дъщерното дружество „Синергон Енерджи” ЕООД от 420 000 лева на 500 000 лева, или със 80 000 лева, чрез записване на нови 800 дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.