Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Топливо газ” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Агенцията по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество „Топливо газ” ЕООД от 602 700 лева на 902 700 лева, или с 300 000 лева, чрез записване на нови 3000 дяла по 100 лева всеки. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.