Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Петролеум” ООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличение на капитала на „Синергон Петролеум” ООД от 1 464 440 лева на 3 000 000 лева, чрез записване на нови 153 556  дяла по 10  лева всеки на обща стойност 1 535 560 лева. Новите дялове от увеличението се записват и разпределят между съдружниците пропорционално на притежаваните от тях дялове преди увеличението. След увеличението „Топливо” АД притежава 225 336 дяла, „Синергон Холдинг” АД -  74 664 дяла.