Приключи процедурата по увеличение на капитала на „Синергон Транспорт” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД  уведомява, че в Агенцията по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество „Синергон Транспорт” ЕООД от 1 920 000 лева на 2 420 000 лева, или с 500 000 лева, чрез записване на нови 500 дяла по 1000 лева всеки. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличния собственик „Синергон холдинг” АД.